Реализирање на обуката за обучувачи за пристап до финансии и бизнис алатки

На 16 февруари 2019 година започна обуката за обучувачи за пристап до финансии и бизнис алатки на вработените во Занаетчиските комори Скопје, Куманово и Занаетчиска комора на РМ во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.