Услуги

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИ ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА СКОПЈЕ

 

• Регистрација на занаетчии преку едношалтерски систем


• Упис на ТП, ТД (ДОО,ДООЕЛ) во евиденција на вршители на занаетчиска дејност за добивање лиценца


• Заверка на договори за практична обука на ученици кај занаетчии


• Спроведување на постапка за вработување и престанок на работен однос на работници и постапка за ослободување од плаќање придонеси за пропишаната категорија на лица


• Регулирање на пензиски стаж со изготвување на М4 обрасци


• Совети за отпочнување на бизнис, бесплатни правни совети и финансиски и даночни советувања


• Изработка на елаборати за заштита на животна средина за занаетчии по најповолни цени


• Упис, промена, ликвидација и стечај на ТП, ТД (ДОО,ДООЕЛ)


• Спроведување на стечај за занаетчии


• Посредување при изготвување на потребни документи согласно Законот за безбедност и здравје при работа

-Систематски прегледи

-Обуки за прва помош

-Изготвување на проценка на ризик со изјава за безбедност

-План за евакуација и спасување во случај на опасност


• Организирање на деловни средби,учество на семинари, настапи на саеми и базари за своите чле-
нови


• Организирање на обуки за занаетчиски занимања во Центарот за образование на возрасни на Занаетчиска комора Скопје