ПОНУДИ-ПОБАРУВАЊЕ НА РАБ. СИЛА

 Бидете навремно информирани со Понудата  и  Побарувачката на работна сила кај занаетчиите.   Имајте целосни и навремени информации од Понудувачите и  Побарувачите на работа кај занаетчиите .


    Друштво за графичка дејност ДАТА ПОНС-АРТ ОФ ПРИНТИНГ ДООЕЛ од Скопје има потреба од 2 книговесци со или без работно искуство (следува обука). Работното време е во смени. Телефон за контакт 075 225 191