ИМПРИНТ

Општи информации 

1. Назив

Зaнаетчиска комора Скопје

2. Главно поле на делување

Занаетчиство

3. Регистарски број

С.К.бр.5/04

4. Регистрирација

Основен суд Скопје 1 Скопје

5. Даночен број

4030988264319

6. Седиште на Здружението      (Официјална адреса)

Скопје,ул.Битпазарска бр.12

7. Лице за контакт

Снежана Денковска,

Извршен директор

8. Деловен простор

Делове објект со 720 м2,мала сала за состаноци,голема сала(150 седишта),изложбен простор,комјутерски центар,канцеларии

9.Опрема

канцелариска намештај,компјутери,принтери,

фотокопри,ЛЦД,графоскоп

10. Телефон

3 222 957;3 237 850;071 991 981

11. Факс

3 222 957

12. Е-пошта

info@zkomora.com.mk

snezana.denkovska@zkomora.com.mk

13. Интернет страна

/

14. Жиро сметка

300000000709203

15. Име и адреса на банката

Комерцијална банка АД Скопје