Активности


  • Занаетчиската комора Скопје го застапува  Вашиот занаетчиски бизнис,


  • Занаетчиската комора Скопје ги застапува  Вашите интереси и права пред инспекциските органи;


  • Учествува во креирање на образовна политика и создавање на квалификувана работна сила со вештини и компетенции потребни за занаетчиството;


  • Се залага за подобрување на имиџот на занаетчиството;


  • Се залага за подобрување на квалитетот и имиџот на стручното образование во кое се изучуваат занаетчиските струки;


  • Лобира за поволни услови и клима за развој на занаетчиството;


  • Дава мислење, забелешки за законските и подзаконските акти кои се однесуваат на занаетчиството


  • Дава мислења и ставови за донесување на нови и измена и дополнување на закони и подзаконски акти кои се однесуваат на занаетчиите


  • Се вклучување и ангажира во комисии, органи и совети во органите и институциите на државата


  • Воспоставува и негува контакти со институции, органи, здруженија, општествени групи во земјата и странство за подобрување на условите за  развој  на  занаетчиството